Regulamin

Strony:

1. Właściciel serwisu ArtGama.pl prowadzonym przez ArtGama Dariusz Klekotko– zwanm w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

2. Kupujący przez serwis ArtGama.pl – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego ArtGama.pl jest firma ArtGama Dariusz Klekotko, 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 15/34a

 2. Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez serwis internetowy ArtGama.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu ArtGama.pl. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Przed złożeniem zamówienia w serwisie ArtGama.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 5. Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu ArtGama.pl.

 6. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 2. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez ArtGama.pl internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.

 3. Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez nabywcę przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej serwisu ArtGama.pl.

 4. Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia z „Oczekuje na wpłatę” i „Zapłacone – przygotowanie do realizacji” na „W realizacji”, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego.

 5. Zmiany statusu zamówienia nabywca może kontrolować w dowolnym momencie poprzez aktywny link otrzymany w wiadomości e-mail zaraz po złożeniu zamówienia.

 6. Oferowane w ramach serwisu ArtGama.pl produkty wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień i/lub w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie Nabywcy poddawane są korekcie zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.

 7. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie ArtGama.pl przez Nabywcę przy użyciu narzędzi udostępnionych online w karcie Konfiguracja produktu. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.

 8. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.

 9. Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.

 10. Wszystkie podane w serwisie ArtGama.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT. Osobno podawany jest koszt wysyłki. W przypadku obrazów na płótnie, w których suma dwóch krótszych boków i jednego dłuższego przekracza 300 cm, koszt wysyłki wynosi 50 zł. Natomiast, gdy suma dwóch krótszych boków i jednego dłuższego boku jezst większa niż 385 cm koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Działem Obsługi Klienta w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@artgama.pl.

 11. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

 12. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

 13. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 10 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień ArtGama.pl.

 14. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§ 3 Płatność

 1. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek: PKO Bank Polski PL 03 1020 4724 0000 3102 0122 5184 albo w systemie PayU.

 2. Inne, nie wymienione w ust. 1 , formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 

§ 4 Dostawa

 1. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów (patrz § 2 ust. 9 Regulaminu). W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

 2. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie www.artgama.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

 3. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

 4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 5. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

 6. Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego wyłącznie po uzgodnieniu ze sprzedającym.

 7. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się 5 dni produkcji oraz 2 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego do klienta.

 8. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

 9. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.

 10. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni.

 

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym ArtGama.pl oraz naklejką ostrzegawczą. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@artgama.pl

 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@artgama.pl

 

§ 6 Rękojmia

 1. Termin obowiązywania rękojmi za wady fizyczne wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.

 4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

 5. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

 6. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki, plakatu czy obrazu do samodzielnego montażu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

 7. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

 8. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy kupna

 1. ArtGama.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.

 2. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

 3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

 

§ 8 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane na serwisie ArtGama.pl produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

 3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy www.ArtGama.pl

 4. W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 pkt 11.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.